0
0 / 14

Bonus message

 • Vem ska genom kontroll försäkra sig om att en starkströmsanläggning uppfyller gällande bestämmelser?

 • Vem ska se till att ett arbete där det finns elektrisk fara är riskbedömt innan arbetet påbörjas?

 • Vem ansvarar för att utförda kontroller av ett elinstallationsarbete är tillräckligt omfattande?

 • Vem ska ska fortlöpande kontrollera elanläggningen och anslutna utrustningar så att de ger en betryggande säkerhet?

 • Vem ska bedöma riskerna vid en starkströmsanläggningen och se till att nödvändig varselmärkning finns?

 • Vem på arbetsplatsen ska informera dem som deltar i arbetet om alla rimligt förutsägbara faror som inte är uppenbara?

 • Vem ska säkerställa att det utförts en elsäkerhetsplanering av ett arbete där det finns risk för elektrisk fara?

 • Vem ska ha kontroll över sin del av anläggningen och ge medgivande till elsäkerhetsledaren för arbete eller åtgärd?

 • Vem ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram när ett elinstallationsarbete ska utföras?

 • Vem ska tillhandahålla nödvändig information om anläggningen och dess handhavande till de som arbetar med anläggningen?

 • Vem/vilka får i yrkesmässig verksamhet utföra elinstallationsarbete?

 • En elanläggning är utsatt för stora påfrestningar. Hur ofta ska den periodiskt kontrolleras?

 • Vem får reparera elektrisk utrustning?

 • Vem får byta knivsäkring?