0
0 / 36

Bonus message

 • Handlar om ord och uttrycks betydelse?

 • Vilket begrepp handlar om hur språket får betydelse i användningssituationen, genom interaktion?

 • Vad är ett fonem?

 • Vad är det för begrepp som handlar om språkliga regler för att bilda, böja och avleda ord?

 • Hur många morfem har ordet kattburens?

 • Hur många fonem har ordet stjärna?

 • Vilket begrepp handlar om språkljudens funktioner och hur de används i språket?

 • Ett barn har lärt sig att när mamma pratar med någon annan så är det fel att avbryta dem. Vilken medvetenhet har barnet?

 • Om ett ord består av 5 bokstäver, såsom "gunga", består den då av 5 språkljud?

 • Vilket begrepp handlar om yttrandens ljudmelodi, såsom rytmiska och melodiska egenskaper i språket?

 • När ett barn säger bokar istället för böcker. Vad behöver det barnet utveckla mer?

 • Att förstå vad ord och yttranden betyder är att vara ...

 • Vad är detta? "en medvetenhet om språkets delar, språkljuden"

 • "läran om hur vi använder språk. (hur vi använder turtagning, gester, mimik, kroppsspråk, ironi). Sociala regler bl a.

 • Att kunna anpassa språket så att det passar den aktuella sociala situationen är att vara...

 • Att kunna applicera böjningsregler på ord, till exempel genom att bilda pluraländelser på substantiv är att vara...

 • Mammans säger "titta, en hund!" och ett barn svarar "ne, inte hund". Varför gör barnet det?

 • "satslära, läran om hur satser (meningar) byggs upp utav ord. Språkliga regler för att få meningsfulla ord och meningar"

 • "Ett sätt att stödja barn när de lär sig en ny färdighet. Stödjer mkt i början för att till slut inte stöjda alls."

 • Att känna till outtalade samtalsregler, så som exempelvis turtagning är att vara...

 • En varierad prosodi underlättar språkförståelse eftersom det blir lättare att urskilja segment i talmelodin

 • Behaviorismen anser att det enda man kan mäta är tankar, känslor mm. Det som man inte kan "se"

 • Ändrar man sin prosodi när man använder barnriktat tal?

 • Vad heter det språket som barn har till varandra innan de kan prata "ordentligt"?

 • Vad är kodväxling?

 • Vid vilken ålder startar ordförrådsspurten (genomsnitt)?

 • Vad är det som påverkar ordförråden allra mest?

 • Vad heter den kurvan som sker i språkutvecklingen hos barn. ex när barn säger gick - gådde - gick?

 • Hur många fonem har ordet "kanske"?

 • Hur många morfem har ordet "målades"

 • Hur många fonem har ordet "målades"?

 • Ett barn går från att säga "klappa katten" till att säga "Jag vill klappa katten", vad har barnet lärt sig?

 • Vad är detta? "Egenskapen att en subjektiv uppfattning delas av en grupp, såsom att barnen ska få en samma förståelse."

 • Vid lärandet av ett nytt språk (ej modersmål) använder man sig av ett speciellt "språk" tills man nått sitt mål, vilket?

 • När ett barn som tidigare sagt "gick" börjar säga "gådde", ska föräldrar börja oroa sig för barnets språkutveckling då?

 • Vilka aktiviteter kan man ha i förskolan för att öka barns fonologiska medvetenhet?