0
0 / 70

Bonus message

 • Vad betyder Mikrobiologi?

 • På bilden syns Louis Pasteur (1822-1895). Han upptäckte vad som sker vid pastörisering men även?

 • På bilden visas Robert Koch. Han blev känd för bl.a. bakterieodling på fasta/stelnade odlingsmedier. Men även?

 • Emil Christian Hansen (1842-1909). Vad kallas den typ av jäsning som senare skulle ge honom guldmedalj?

 • Vad upptäckte Sir Alexander Fleming?

 • Hur många kromosomer har en prokaryotisk cell?

 • Bilden saknar markering för den prokaryotiska-cellkärnan. Var finns cellkärnan?

 • Placera rätt domän på rätt plats -från vänster till höger.

 • Vilka sjukdomar kan arkéer orsaka hos människan?

 • Molekylen på bilden bär vår genetiska information och arvsmassa. Vad heter molekylen?

 • När vårt DNA dupliceras sänds en kort kopia med anvisning för proteinet som ska bilda nytt DNA. Vad kallas kopian?

 • Bilden visar när mRNA för ett meddelande med information till proteinet som ska bilda nytt DNA. Vad står "m" för i mRNA?

 • Vid bildandet av nytt DNA nämns rRNA som tillsammans med proteiner bildar ribosomer. Var står "r" för i rRNA?

 • Vid bildandet av nytt dna nämns tRNA som transporterar aminosyror till ribosomerna när de möter mRNA. Vad står "t" för?

 • Vid celldelning nämns Mitos och Meios. Vilken ordning är korrekt? Från vänster till höger.

 • Överst syns en diploid cell, som kan delas på två sätt -Mitos och Meios. Vad innebär Mitos?

 • Överst syns en diploid cell, som kan delas på två sätt -Mitos och Meios. Vad innebär Meios?

 • Virus som angriper bakterier

 • Korta rörelseorgan hos eukaryota celler

 • Organiskt ämne som innehåller cellens arvsanlag

 • Med dubbel uppsättning kromosomer (2n)

 • Ett enzym som bygger upp dubbelsträngat DNA från enkelsträngat.

 • Katalysator som bildas av levande celler

 • Cell med cellkärna

 • Omvandlas till ATP genom att ta upp fosfat. (Adenosindifosfat)

 • En organism kan kallas aerob. Varför? ("Air-ob")

 • En organism kan kallas anaerob. Varför?

 • Ämnen som bildas av mikroorganismer och som i låga koncentrationer hämmar eller dödar andra mikroorganismer.

 • Cellens energilagringsämne. Vid uppbyggnadsprocesser använder mikroorganismer energin som finns bunden i molekylen ...

 • En organism som enbart lever på oorganiska ämnen.

 • Elektrodonator

 • Alla omvandlingar av organiska ämnen med hjälp av levande celler eller enzymer.

 • Långa rörelseorgan

 • Omvandling av ljusenergi till kemisk energi

 • Arvsanlag (en del av DNA-strängen)

 • Hela det genetiska material som bestämmer cellens ärftliga egenskaper.

 • En serie enzymkatalyserande reaktioner där glukos bryts ner till två molekyler pyrodruvsyra.

 • En teknik som delar in bakterierna i två grupper: Gramnegativa och grampositiva.

 • En teknik som delar in bakterierna i två grupper: Gramnegativa och grampositiva.

 • Med enkel uppsättning kromosomer (n)

 • Kräver organiskt ämne som näring

 • Motståndskraftig mot smitta (inte mottaglig)

 • Tiden mellan smitta och sjukdomsutbrott

 • Förvaring av en kultur i inkubationsskåp för att den skall växa

 • Proteinhölje hos virus

 • Organell i gröna växter där fotosyntesen sker.

 • Makro

 • Beteckning för omgivning. I mikrobiologin har det samma betydelse som substrat.

 • Membran

 • Mikro

 • Mikroorganism som växer bäst vid låga syrehalter

 • Omvandling av organiska ämnen till oorganiska ämnen

 • Vanlig celldelning, där kromosomantalet förblir konstant.

 • Cellkärna

 • Lever på/i en annan organism

 • Sjukdomsframkallande

 • Området mellan det inre och yttre membranet i gramnegativa bakteriers cellvägg

 • Molekyl som byggs upp av socker, fosfat och organiska baser. Namnet kommer från nukleus.

 • Har flageller på hela cellytan

 • Mått på en lösnings surhetsgrad

 • Mindre bitar DNA-material som inte ingår i kromosomen. Finns i bakterier, jäst och troligen även i andra celler.

 • Cytoplasma, cellkärna och cellmembran

 • Används ofta om mikroorganismer som kan växa vid 7 °C

 • Kemisk process där elektroner tas upp, syre avges eller väte tas upp.

 • Fri från levande organismer

 • Ämne som mikroorganismer lever av; ämne som enzymer verkar på

 • Tillväxer bäst vid höga temperaturer

 • Förstörs av värme

 • Tål hög värme

 • Uttryck för en mikroorganisms förmåga att orsaka sjukdom