0
0 / 24

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/24 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Bo har samlat experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller.

 • Bo ställer hypotes att en penna faller om man släpper den. Resultatet blir densamma. Objektivitet, mätning, analys.

 • Bo studerar en filosofi som handlar om hur vi kan förstå och skapa mening. För att kunna förstå en text måste den tolkas

 • Bo studerar hur verkligheten är beskaffad. Vår verklighetssyn.

 • En empirisk metod som syftar till att undersöka hur människor förstår o uppfattar olika fenomen ex vara hemlös.

 • "Det som är sant för mig, behöver inte vara sant för dig", säger Bo. Ingen absolut sanning/objektiv verklighet.

 • Det är ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som är socialt konstruerat av människor i samspel med varandra.

 • Vetenskaplig teknik för att beskriva o jämföra olika kultur o samhällstyper genom fältstudier. Kliva in i någons värld.

 • Dra slutsatser från insamlad data, ex. observationer. 1. Datainsamling 2. Analys/klassifikation 3. Begreppsbildning

 • Dra slutsatser med hjälp av logiska resonemang. Empirisk prövning av hypotes.

 • Formulera problem så att det går att testa empiriskt d.v.s. att de går att undersöka eller t.o.m mäta.

 • Bo säger att värdet 31,357 inte kan användas till mycket utanför matematiken om vi inte talat om vad det gäller.

 • En avvikelse från det normala. Spelkort med vissa kort med ombytta färger, t.ex. röd spader.

 • "Alla vet väl att jorden är platt!" - Fast jag har gjort undersökningar som bevisar att jorden är rund säger Bo.

 • Testar teorier och hypoteser. Man har massa teorier, testar och ta bort.

 • Bo säger: "Jag tror att Socialdemokraterna vinner valet 2018."

 • En hypotes som motsäger hypotesen och en hypotes som överensstämmer med hypotesen.

 • Bo gör en undersökning där teorin skapas under arbetets gång. Han gör en intervju och en enkät. Stämmer de överens?

 • Bo gör en undersökning där han undersöker ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Vilken metod använder han?

 • Forskningens resonemang och slutsatser är internt motsägelsefria. Stämmer överens med andra resonemang, antagande.

 • Bo undersöker om det går att göra en kullerbytta. Han testar och ser om det funkar.

 • Bo säger sig vara medveten om verkligheten.Han avstår från att tro på spekulationer och tar hänsyn till det föreliggande

 • Vilket/vilka begrepp framstår mest i kvalitativ forskning?

 • Vilket/vilka begrepp stämmer in på kvantitativ forskning?