0
0 / 27

Bonus message

 • Vilken beskrivning passar in på positivism?

 • Vad innebär begreppsvaliditet?

 • "Ett antagande om vad som kommer hända"

 • Vad innebär en induktiv analysmetod?

 • "obundet och fri från värderingar, från något annat och präglas ej av något annat enligt samhällsvetenskaplig forskning"

 • Vad innebär verifiering?

 • "Hur trovärdigt ett resultat är med tanke på metoden som används"

 • Vad är etnografi?

 • Vad är fenomenografi?

 • Vad är postmodernism?

 • "Ett systems förmåga att fungera på ett tillfredsställande sätt med minimum av störningar"

 • "Analysmetod3 steg: 1. Formulera hypoteser 2. logiskt resonemang -> härleda konsekvenser 3. Undersök om hypotes stämmer"

 • vad är validitet?

 • Vad innebär överförbarhet?

 • "Idé om omvärlden som har säregna begrepp"

 • Generaliserbarhet

 • Vad är socialkonstruktivism?

 • I vilken mån forskningens resonemang & slutsatser är förenliga med andras resonemang & slutsatser i studien

 • Vad är ett paradigm?

 • Vad är en anomali?

 • "pålitlig information, olika oberoende mätningar ger samma resultat"

 • Vad är en operationalisering?

 • Vad är en kvalitativ metod?

 • Vad innebär en deduktiv analys-metod?

 • "Beskriva ett sammanhang där ett givet påstående kan visa sig vara falskt"

 • Vad innebär en kvantitativ metod?

 • Vad är hermeneutik?