0
0 / 20

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/20 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • När är mäklaren berättigad till provision vid ett förmedlingsuppdrag av en bostadsrätt?

 • Du och säljaren tecknar ett uppdragsavtal hemma hos säljaren. Enligt vilken lag har säljaren 14 dagars ångerrätt?

 • Ungefär hur stor andel av alla skador på hus är orsakad av fukt?

 • När infördes den första fastighetsmäklarlagen?

 • Vid "Läge+", när kan du som tidigast förlänga ensamrättstiden under de 3 månaderna den är för förmedlingsuppdraget?

 • Hur stor blir inteckningskostnaden vid belåning av bostadsrätt?

 • Inom vilken tid måste du som köpare senast reklamera ett fel för att eventuellt ha rätt till ersättning eller hävning?

 • När grundades Svensk Fastighetsförmedling?

 • Vilket av påståendena äkorrekt avseende handpenning?

 • Inom hur lång tid efter beslut om stämpelskatt fattas, ska den betalas?

 • Vad heter Sveriges största branschorganisation för fastighetsmäklare?

 • Hur länge bor vi i Sverige i genomsnitt i en bostadsrätt?

 • I ett utdrag ur fastighetsregistret får man bla. uppgifter om en fastighets area. Vad menas med en fastighets areal?

 • Hur många anmälningar till FMI p.g.a. missnöje gjordes det 2015 utav de ca. 150.000 bostads affärer som gjordes de året?

 • Som mäklare är man skyldig att upplysa om en bostadsrätt är pantsatt. Hur kontrollerar man om en bostadsrätt är pantsatt

 • Bostadsrättsradhuset är på 4 rok 110 kvm, i två plan. Det är 6 likadana radhus i längan. Vilken typ av bostad bor du i?

 • Senast vid vilken tidpunkt ska budgivningslistan överlämnas?

 • Vilket av alternativen är undantaget skyldigheten om upprättande av energideklaration?

 • Vad heter den köpehandling som upprättas när en bostadsrätt är nybildad?

 • Hur stor är stämpelskatten för lagfart om köparen är en fysisk person som köper en kommersiell fastighet?

 • Köp av fastighet är förenat med formkrav. Vilket av nedanstående är ett av formkraven?

 • Hur länge skall du som mäklare spara arkivhandlingar från avslutade uppdrag?

 • Hur får man normalt sett fram driftkostnaderna som man måste uppge i objektsbeskrivningen?

 • Vad är en borgenär?

 • Vad av nedanstående är exempel på fastighetstillbehör?

 • Vad av nedanstående ska ingå i objektsbeskrivningen avseende en bostadsrätt?

 • Vad av nedanstående är inte en fastighet enligt FML 1§?

 • Vilken lag reglerar felansvaret mellan ko?pare och sa?ljare vid o?verla?telse av fastighet där båda parter är konsument?

 • Vilken bostadsform är det om en fastighet har en tvåfamiljsvilla om 2 lägenheter och ett Attefalls hus om 1 lägenhet?

 • Hur redovisare du boarean i objektsbeskrivningen om uppgifterna du får är olika?

 • Inom hur lång tid efter tillträdet, köpets fullbordan, är en köparen skyldig att söka lagfart?

 • Köpeskilling är ett formkrav. Vad händer med köpet om köpeskillingen som anges i kontraktet är felaktigt?

 • Vilken av nedanstående kostnader berättigar inte till skattereduktion?

 • Vilket av nedanstående uppgifter ska inte ingå i en objektsbeskriving avseende fastighet? (enligt formkraven?)

 • Vilket av nedanstående är korrekt avseende inteckning?

 • Vilken av dessa yrkeskategorier beho?ver inte vara registrerad vid FMI a?ven om de yrkesma?ssigt fo?rmedlar fastigheter?

 • Vilken lag reglerar ansvarsfo?rha?llandet mellan ko?paren och ma?klaren?

 • Ungefa?r hur ma?nga bostadsra?tter sa?ldes i Sverige 2017?

 • Efter köpet uppdagas att bostadsbyggnaden till fastigheten du förmedlat har föreläggande om rivning. Vad är stämmer?

 • Var kontrollerar en ma?klare vanligtvis vem som förfogar över bostaden när det gäller bostadsrätter?

 • Vad av nedansta?ende a?r korrekt avseende budgivning?

 • Innan en bostadsra?ttsfo?rening uppla?ter bostadsra?tter ma?ste de uppra?tta ett ekonomiskt dokument som heter?

 • I maj 2009 genomfo?rdes ett antal laga?ndringar i Sverige som mo?jliggjorde en fo?r Sverige ny typ av bosta?der. Vilken?

 • Vilket/vilka av nedansta?ende ansvar kan Fastighetsma?klarinspektionen, FMI besluta om?

 • Vilket av alternativen a?r korrekt gällande uppdragsavtal med ensamrätt och na?r ett förmedlingsuppdrag blir uppsagt?

 • Vilket allternativ är inte korrekt gällande radon?

 • Hur kan en konsument som vill kra?va skadesta?nd av fastighetsma?klaren ga? till va?ga?

 • Vart vänder sig en köpare som är missnöjd med bostadsrättsföreningens beslut gällande exempelvis medlemsskap?

 • När måste en energideklaration senast vara utförd enligt lag vid försäljning av bostad.

 • Vad av nedan åtgärder på en fastighet kräver bygglov?

 • Vad stämmer inte enligt "god fastighetsmäklarsed" gällande budgivning?

 • Med vilken o?verenskommelse mellan ko?pare och sa?ljare säger att ko?pehandlingen blir svävande vid undertecknandet?