0
0 / 61

Bonus message

 • Bruttonationalprodukten (BNP) är summan av alla förädlingsvärden i ett land under ett år.

 • Inkomster uppstår vid försäljningstillfället och registreras i bokföringen när inbetalningen från fakturamottagaren sker

 • ”Förädlingsvärde” är skillnaden i värde mellan råvara och färdig produkt.

 • En resultatbudget är en bedömning av framtida intäkter och kostnader och är en sammanfattn. av ftgets lönsamhetskakyler.

 • I balansbudget noteras in- och utbetalningar baserat på betalningstillfället

 • Räntabiliteten ökar proportionellt mot ett företags intäkter

 • Bolagsformen ”enskild firma” är ett bolag i juridisk mening.

 • Ekonomi är ursprungligen ett grekiskt begrepp som avser läran om hushållning med knappa resurser.

 • ISO 9000 är en kvalitetsstandard för byggmaterial.

 • Enligt arbetsmiljölagen (AML) är det varje arbetsgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • ”Just-in-Time” är ett logistikbegrepp som avser leverantörens avtalsmässiga förbindelse att leverera på utsatt tid.

 • Den ”kritiska linjen” är ett planeringsbegrepp som avser sammanhängande och ömsesidigt beroende aktiviteter.

 • Enl Rindstig gör rädslan för en ”bostadsbubbla” & det osäkra ränteläget att invest. i fastigh kommer minska på lång sikt

 • Transaktionsvolym är ett bra mått för att avgöra om fastighetsmarknaden är ”het” eller ”kall”

 • Kunskap kan räknas som en ”stordriftsfördel” i en organisation

 • En ”hygienfaktor” avser medelkostnaden för ett visst ekonomiskt beslut.

 • ”Lean production” är ett annat begrepp för fabriksproduktion.

 • Enligt Mintzberg är strategi ett företags plan för hur de ska arbeta.

 • Kostnader är värdet av förbrukade resurser under en viss tid.

 • Enligt NCCs definition har hållbarhet tre dimensioner: miljömässig, ekonomisk och kulturell.

 • Miljöcertifiering ökar inte bara medvetenheten utan höjer också värdet på fastigheten.

 • Lean production kan översättas med resurssnål produktion

 • Just-in-time innebär att den kvantitet det finns behov av vid ett givet tillfälle ska nå fram till produktion just då.

 • Miljöbalken bygger bl.a. på två internat. miljörättsliga principer: Buyer Pays Principle och Most Profitable Techniques.

 • Situationsanalys, marknadsanalys, SWOT-analys, branschanalys och konkurrensanalys är verktyg för att förstå omgivningen

 • BIM är en 3D-modell av en byggnad

 • Suboptimering minskar kostnaderna och förbättrar schemat

 • Kunskapsparadoxen innebär att i de tidiga faserna när man har minst kunskap om ett projekt fattas de viktigaste besluten

 • En byggentreprenör har samma ansvar i totalentreprenad och generalentreprenad.

 • En samkostnad uppstår som en konsekvens av ett fattat beslut

 • Den rörliga styckkostnaden sjunker med stigande verksamhetsvolym

 • I företagets balansräkning visar skulder och eget kapital hur företagets tillgångar har finansierats

 • När ett företag tar upp ett banklån innebär det att en inkomst uppstår

 • Ett ägaruttag från ett företag innebär att en kostnad uppstår

 • Lönsamhet innebär att företagets resultat sätts i relation till en viss storhet, tex omsättning eller sysselsatt kapital

 • Särkostnader påverkas inte av ett visst beslut

 • I likviditetsbudgeten sammanställs planerade intäkter och kostnader för en kommande period

 • Vid bidragskalkylering gör man en fullständig kostnadsfördelning

 • Kunskap kan räknas som en stordriftsfördel i en organisation

 • En ”Förordning” och en ”Föreskrift” är samma sak

 • Arbetsmiljölagen anger ramarna för hur arb.givare och arb.tagare ska samverka för att uppnå en tillfredställ. arb.miljö

 • ”Projekteringsskedet” i en byggprocess är när man utvärderar (det ekonomiska) slutresultatet

 • Reporäntan är riksbankens styrränta

 • Minztbergs 5 P for strategy är ”plan” ”ploy” “pattern” “position” och “perspective”

 • Att ”industrialisera byggprocessen” handlar delvis om en ökad grad av standardisering

 • Monopol betyder att marknaden och prissättningen domineras av ett företag

 • Den magiska triangeln i ett byggproj innebär att projekt ska vara klart i tid, inom uppsatt budget, och med god kvalitet

 • Enligt Petter Ahlström, så innefattar "konkurrensmedel": pris, kvalitet, tid, flexibilitet, kärnkompetens och resurser.

 • SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot

 • Miljöbalken bygger bland annat på två internat. miljörättsliga principer Buyer Pays Principle & Most Polluted Techniques

 • De som jobbar svart har rätt till pension och sociala förmåner, trots att arb.givarna inte betalar skatt lr arb.giv.avg

 • ISO 9000 är en kvalitetsstandard framtagen för byggmaterial

 • Att ”industrialisera byggprocessen” handlar delvis om en ökad grad av standardisering

 • Kunskapsparadoxen innebär att i de avslutande faserna av ett projekt är de viktigaste besluten sedan länge redan fattade

 • Markn.planeri.processen består av 4 steg: nulägeanalys, målformulering, val av strategi, samt uppföljn. och utvärdering

 • En ekonomisk transaktion bokförs enbart på ett konto i redovisningen

 • Om ett lån tas för att göra en investering skall lånets amorteringstid inte överskrida investeringens avskrivningstid.

 • En amortering innebär att en utbetalning uppstår

 • När ett företag tar ett banklån innebär det att en inbetalning uppstår.

 • En högskolekurs kan vara en kostnadsbärare.

 • Periodisering innebär att alla utgifter ska hänföras till den period då förbrukningen av en viss resurs sker.