0
0 / 16

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/16 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Skolplikten inträder normalt det år barnet fyller

 • Vilket är det enda skolrelaterade dokument som rekommenderas att det arkiveras och bevaras i pappersform?

 • Eleverna ska i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Vad kallas denna skrivning i folkmun?

 • Vem var Sveriges siste ecklesiastikminister 1967, innan titeln byttes till "utbildningsminister" 1968?

 • I 1 kap. 5 § skollagen sägs att "Utbildningen ska vila på [. . . . .]

 • Den totala undervisningstiden i grundskolan ska vara minst [. . . . .] timmar

 • Vad krävs för att få anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning i skolväsendet?

 • Hur många ämnen ska grundskolan normalt minst omfatta?

 • Vilken är Sveriges äldsta ännu existerande grundskola?

 • Vilken instans får utfärda föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret ska börja och sluta?

 • Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program. Hur många är högskoleförberedande respektive yrkesprogram?

 • Vem var Sveriges första kvinnliga utbildningsminister?

 • Vilka är skollagens första ord?

 • Vilken instans om ett barn ska få fullgöra sin skolplikt i sameskolan?

 • I vilket av följande ämnen genomförs INTE nationella prov i grundskolan?

 • Idag heter grundskoleämnet "Idrott och hälsa", men vad hette det då det introducerades i 1842 års folkskolestadga?