0
0 / 41

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/41 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vilken typ av arbetarlöner skulle definieras som direkta kostnader inom ett byggprojekt?

 • Ett anslå för att täcka eventualiteter och för att förbättra möjligheterna för att projekt skall genomföras inom tid är:

 • Vilken av följande faktorer har stor vikt när det skall beslutas om ett projekt skall avslutas?

 • Vilken av följande ingår INTE i bedömning av projektgrupps resultat i den avslutande projektrapporten/utvärderingen?

 • Projektplanen stödjs av:

 • Den klassiska S-kurvan visar:

 • Den vanligast förekommande typen av logisk koppling mellan olika aktiviteter i en nätplan är:

 • Agil projektledning är lämplig att använda när:

 • Mha en s k resource usage table kan man, förutom överallokering av människor, identifiera överallokering av:

 • Vilket av följande påståenden om resurshantering är bäst?

 • Milstones anses generellt:

 • En av de största utmaningarna för projektteam under avslutningsfasen är att:

 • Vilken av följande indirekta kostnadstyper klassificeras normalt som overhead-kostnader:

 • Bottom-up budgetering har följande nackdel (när den utförs korrekt):

 • Inom agilprojektledning används begreppet "scrum". Vad betyder det (i detta sammanhang)?

 • Det första steget i s k TOC-metodik är att:

 • Vilket av följande alternativ är lämpligast att använda vid bedömning av Earned Value för väldigt korta arbetspaket?

 • En viktig utmaning under "finishing the work"-delen av projektavslutet är att:

 • Bottom-up budgetering har följande nackdel (när den utförs korrekt):

 • Den vanligast förekommande typen av logisk koppling mellan olika aktiviteter i en nätplan är:

 • M h a en s k resource usage table kan man, förutom identifiering av överallok. av människor, identifiera överallok. av:

 • Vilket av nedanstående alternativ är en nackdel med agil projektledning?

 • Vilket av följande påståenden om resurshantering är bäst?

 • En av de största utmaningarna för projektteam under avslutningsfasen är att:

 • Projektplanen stödjs av:

 • Hammock-aktiviteter leder till att:

 • Den vanligaste typen av kopplingar mellan aktiviteter är s k:

 • Agil projektledning lämpar sig för situationer då:

 • Att dela upp aktiviteter innebär att:

 • En projektledare som använder s k milstones för projektkontroll, använder ett:

 • Några av de största utmaningarna under projektavslutningar är att:

 • Vilket av följande alternativ framgår normalt INTE av en resursbeläggningstabell?

 • Den s k "Project Implementation Profile" innefattar denna kritiska framgångsfaktor:

 • Innan en nätplan skapas är det viktigt att:

 • En av fördelarna med top-down budgetering är:

 • Den process som behandlar de komplexa utmaningar som beror på projektbegränsningar kallas:

 • Det skapade värdet till dagens datum dividerat med den verkliga ackumulerade kostanden utfört arbete utgör vilket index?

 • Vilka två olika typers projektavslutningar kan inträffa för misslyckade projekt?

 • Vilken av följande faktorer har stor betydelse vid beslut om projekt skall avslutas i förtid?

 • Vilket adjektiv är mest lämpligt att använda för att beskriva agil projektledningsmetodik?

 • Vilket av nedansta?ende pa?sta?enden om Critical Chain Project Management (CCPM) a?r mest korrekt?