0
0 / 26

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/26 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vilken typ av kunskap är: Faktakunskap, att något är på ett visst sätt.

 • Vilken typ av kunskap är: En förmåga att utföra en viss typ av handling

 • Att jorden är rund och att Napoleon är död är exempel på

 • Att kunna cykla och skruva ihop en hylla från IKEA är exempel på

 • Belägg för ett påstående kan vara tillräckligt för att berättigat tro det

 • Lotta är berättigad att tro att kylskåpet är igång endast om hon har tillräckliga belägg att tro de är exempel på

 • Belägg för ett påstående är tillräckliga för att berättigat tro på det, endast om de är konklusiva

 • En person tror att hon existerar och har slutit sig till det från det faktum att hon tänker är exempel på

 • Vetenskap som kan bekräftas utan empiriska belägg, utan sinneserfarenheter är:

 • Matematik, logik, matematisk statistik, teoretisk datavetenskap är exempel på:

 • Vetenskap som kan bekräftas om man har empiriska belägg är:

 • Empiriska belägg är:

 • En lösning i ett provrör skiftar färg eller försökspersoner svarar ja på en fråga är exempel på:

 • Information som samlats in genom observation, man har använt sina sinnen är:

 • Data som kan uttryckas med siffror är:

 • Hur många poäng man får på prov är ett exempel på:

 • Man gör insamlingen genom metoden att räkna eller mäta är:

 • Vad en lärarstudent skrivit i sin dagbok om sina upplevelser av att var lärarvikarie är exempel på:

 • Intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och insamling av dokument är fyra exempel på:

 • När fick svenska kvinnor rätt att avlägga studentexamen?

 • När fick svenska kvinnor rätt att avlägga alla akademiska examina (utom teologiska examina och juris licentiatexamen)?

 • Om en kvinna har kvalifikationerna för ett arbete men en man har bättre och de ändå anställer kvinnan är det:

 • Om en man och kvinna har samma kvalifikationer och de anställer kvinnan är det:

 • Auktoritetstro, handplockade exempel och ovilja till prövning är 3 kännetecken på:

 • Det som är systematiskt prövat, dokumenterat och genererat under en längre tid och av många är:

 • Det som är grundade på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag är: