0
0 / 20

Bonus message

 • PL 21 §

 • ..med laga stöd ska omhändertas får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad..

 • Ändamålet med polisverksamheten är enligt PL 1 §

 • I vilken paragraf finns Polismyndighetens uppdrag?

 • Vilken paragraf reglerar jäv?

 • Allmänna principer för polisingripanden

 • När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman

 • Våldsanvändningen regleras i

 • När får en polis inte använda våld?

 • Fängsel-användning

 • Omhändertagande vid fara i dröjsmål

 • Omhändertagande av unga

 • Omhändertagande av missbrukare

 • "Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna..."

 • Bryter en avspärrning

 • "Ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning"

 • Upplösa en folksamling som stör allmänna ordningen

 • "Okänd person och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst, får han omhändertas"

 • Överprövning

 • Förhör av omhändertagna enligt 11 § eller 13 § andra stycket.

 • "Hänsynsparagrafen"

 • Underrättelse till anhöriga

 • Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket

 • Kroppsvisitation

 • Vad kan räknas som "hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom" enligt 19 §

 • Vad får en polisman söka efter enligt PL 20 a?

 • Vilken paragraf i PL reglerar fordonsstopp?

 • "Bomb-paragrafen"

 • Enligt PL 24 a § får en polisman kroppsvisitera en person som kan göra sig skyldig till brottet som nämns i paragrafen?

 • Överprövning

 • Återlämning av fordonsnycklar får ske när och enligt vilken paragraf?

 • "Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får Polismyndigheten förstöra/sälja egendomen"

 • Begära ut namn, resrutt, bagage och medpassagerare

 • Protokoll

 • Vad behöver inte stå med i protokollet enligt PL 27 §?

 • Du har använt OC vid ett ingripande, ska du skriva protokoll?

 • När räknas man som polis för första gången?

 • “.. arbetsordning eller av order framgår vem som är förman vid verksamheten..”

 • "agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende”

 • “Om någon blir skadad till följd av polismans ingripande ska polismannen, om skadan inte är obetydlig.."

 • När måste du avbryta din ledighet?

 • I vilket fall måste du avbryta din ledighet och ingripa?

 • Får du omhänderta en kraftigt berusad person i din grannes hus enligt Lob 1 §?

 • Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall han så snart det kan ske undersökas av en läkare.

 • Överprövning

 • När ska en person som omhändertagits enligt LOB 1 § underrättas om anledningen till omhändertagandet?

 • Alkohol och andra berusningsmedel som påträffas på en person som ska "Lobbas" skall förstöras enligt..

 • Får en ordningsvakt omhänderta en person enligt LOB?

 • Var får det finnas knivar enligt knivlagen 1 §?

 • Springstiletter eller springknivar får inte innehas av personer under XX år.

 • Du påträffar en kaststjärna hemma hos en kille som är 20 år, vad gäller?

 • Du påträffar en kniv som strider på knivlagens 1-2 §§, vad gäller?

 • "..ej uppenbart oförsvarligt våld"

 • "försvarligt våld"

 • NÖD, ej oförsvarligt våld

 • När gäller nöd?

 • "Polis får använda skjutvapen enligt rätt till nödvärn 24 kap RB."

 • polismannen använda skjutvapen för att...

 • "Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken för att utomstående skadas"

 • "nödvändigt att ingripa omedelbart, får polismannen använda skjutvapen" vid våldtäkt mot barn

 • Rapporteftergift, när är det okej?

 • Vilken paragraf i 24 kap är kopplad till PL10?

 • FAP tillhörande användning av batong

 • Enligt vilken § i PL skall användande av spikmatta dokumenteras?

 • Vad står inte i PL 2§?

 • När är det lämpligt att använda lagstöd i PL13c?

 • Vad står det i Polisförordningens 11§?

 • I vilken paragraf i Polisförordningen kan man läsa om arbetsskyldighet?

 • Vad är inte aktuellt i Skjutkungörelsen 2§?

 • Vad ska inte tas i beaktning vid Nödvärn?

 • I nödvärn får skjutvapen endast användas när:

 • Hur länge får en ”LOB” max hållas kvar?

 • Enligt LOB 5§ ska:

 • Rätt till nödvärn föreligger mot...

 • Vilken mängd av våld är för mycket enligt 24 Kap 1 § BRB?

 • Hänsynsparagrafen i LOB

 • Vem beslutar i PL 21 § ?

 • Vem beslutar i PL 13b §?

 • Okänd person och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst. Omhändertas för identifiering

 • Om någon är omhändertagen enligt PL 11 §. Vem ska överpröva beslutet?

 • När någon omhändertagits enligt PL 14 §, hur länge får personen hållas kvar?

 • Enligt PL 17a §, får en polisman ge underrättelse till anhöriga även om den omhändertagna inte vill det?

 • När får en polisman använda våld enligt PL 10 §?

 • Vad krävs enligt PL 11 § för att omhänderta i dröjsmål?

 • Vilken ålder gäller i PL 12 §, omhändertagande av unga?

 • Vem beslutar om vård av missbrukare om det inte är allvarlig risk för skada?

 • Om en polisman omhändertar en missbrukare med stöd av PL 12a § , var ska ske med personen?

 • Hur långt får deltagare i folksamlingen avlägsnas i PL 13c §? (Utvidgat avlägsnande)