0
0 / 78

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/78 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat Bekräfta ditt resultat med din email adress.

Tyvärr.. Du har redan registrerat resultat på detta quiz.

Nått gick fel med email utskicket, testa snart igen..

Kolla din email och bekräfta resultatet!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Får man ha olika färg på skyddsledaren i en elinstallation?

 • Vad krävs av ett företag för att få utföra elinstallationsarbeten?

 • Varningsskyltar är trekantiga, gula med svart ram men hur ser förbudsskyltar ut?

 • Vem är ansvarig för elarbeten som utförs på ett elinstallationsföretag?

 • Vad är 1990:806 för något?

 • Hur definieras en ”elinstallatör”

 • Hur definieras en ”elektriker”

 • Vad innebär att en elanläggning utför enligt ”god elsäkerhetsteknisk praxis”

 • 2008:1,beskriver hur elanläggningar skall vara utförda.Hur många fel behöver anläggningen klara under normala förhålland

 • Måste uttag i nyinstallation vara av petsäkert utförande?

 • Måste uttag i nyinstallation vara försedda med jordfelsbrytare?

 • Vid utvidgning av en elanläggning där ojordade uttag finns får man nyinstallerar ojordade nya uttag . Vilket år?

 • Förklara varför det blir 115V som beröringsspänning mellan den utsatta delen och vattenkranen i TN-systemet.

 • Förklara varför det blir 230Vsom beröringsspänning mellan den utsattadelen och vetenkranen iTN-C-systemet när PEN-bruten

 • Förklara vad ”vagabonderande ström” är.

 • Vad är poängen att använda ett elnät av typen IT-system?

 • Vad är en riskanalys?

 • Vad är en riskvärdering?

 • Vad är en riskreducering?

 • Hur varmt kan det bli i en ljusbåge?

 • SS 436 40 00 är bestående av olika delar. Hur många?

 • Vad är ”basskydd”?

 • Vad är ”felskydd”?

 • Beskriv vad ”överström” är.

 • Beskriv vad ”felström” är.

 • Vilken del av den allmänna ”132 ”tar upp ledararea?

 • Är en vanlig ”stickpropp” en godkänd frånskiljare?

 • Vilken föreskrift behandlar ”varselmärkning”?

 • Ge ett exempel på ett ”basskydd”

 • Ge ett exempel på ett ”felskydd”

 • Klenspänning är under 50V växel men hur många volt likspänning?

 • Viken myndighet beskriver regler om utrymningsvägar i byggnader?

 • Var ska normalt överlastskyddet placeras?

 • Överspänningar kategoriseras 1-4. Viken ”CAT är 4000V?

 • Ange minst tre åtgärder mot elektromagnetisk påverkan.

 • I ”52” finns råd om val och montering av ledarsystem. Vilken del tar upp ledares belastningsförmåga?

 • Vilken är högsta tillåtna drifttemperatur (AA) för en ledare som är isolerad med silikongummi?

 • Vilka två bokstäver beskriver kablars utsatthet för vibrationer?

 • Ange minsta storlek på ett VP-rör som ska innehålla 5st ledare med 10mm2

 • Vilken är minsta tillåtna area för fast förlagda kablar med koppar ledare i kraft och belysnings anläggningar?

 • Vad kalas den apparat som är en kombination av en dvärgbrytare och en jordfelsbrytare?

 • Vilken färg ska en knapp som är för nödbrytning ha?

 • Vad är minsta tillåtna area på en skyddsledare om arean på fasledarna är 25 mm2?

 • Vad är minsta tillåtna area på en skyddsutjämningsledare som ansluts till huvudjordningsskenan?

 • Förklara vad kompletterande skyddsutjämning är.

 • Förklara skillnad på ”Nödkraft” och ”Reservkraft”

 • Rita symbolen för en armatur som får monteras på normalt brännbara ytor.

 • Del 6 i SS436 40 00 är ”kontroll” denna del är indelad i två huvudkategorier, vilka?

 • Vad betyder ”kontinuitet”?

 • Hur kontrollerar du en inkommande PEN-ledare?

 • Hur många ohm ska isolationstest ska motståndet vara vid mätning på 500V?

 • Vad innebär det att badrum och duschrum ska förses med tilläggsskydd?

 • Vilket avsnitt av del 7 behandlar belysningsinstallationer för klenspänning?

 • Yttre påverkningar på elinstallationer definieras med två bokstäver. Vilka två står för mekanisk påverkan?

 • Från vilken standard kommer IP beteckningarna?

 • Vad betyder IP 24 A?

 • Vad betyder det att en jordfelsbrytare av typ B?

 • Behöver varje ladd-uttag en egen jordfelsbrytare?

 • Vad betyder det att en Dyn transformator med märkeffekt har 65 ohm??

 • Hur stort spänningsfall tillåts maximalt i en abonnentanläggning?

 • Vad är längsta tillåtna från kopplingstid i serviscentraler?

 • Vad heter den handbok (SEK) som behandlar åskskydd?

 • Vilken färgmärkning ska en skyddsutjämningsledare ha?

 • Vem har normalt ansvaret för en elanläggning under byggtiden?

 • För att en brand ska kunna starta krävs tre förutsättningar, vilka?

 • Vad betyder att ett område är ”EX” klassat?

 • Förklara definitionen av ordet ”säkerhetsbrytare”

 • Förklara definitionen av ordet ”elsäkerhetsledare”

 • Hur många ohm skall det vara för att delen ska betraktas som en ICKE -ledande del?

 • ”kontroll före idrifttagning” . Var ifrån kommer det formuläret?

 • Vilken ELSÄK-FS är Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning,

 • Vilken ELSÄK-FS är Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet?

 • Vilken ELSÄK-FS Ska läsa ,kunna delvis utföra arbete?

 • Vilken ELSÄK-FS är skyltning,ansvar?

 • Vilken ELSÄK-FS är innehavare ansvar?

 • Vilken ELSÄK-FS är egen kontroll programmet ?

 • Vilken ELSÄK-FS innehåller installation behörigheten ?

 • Vilken ELSÄK-FS är klassning el arbete