0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Sannolikhetsfunktionen för diskreta variabler beskriver:

  • Totala arean under täthetsfunktionen för en kontinuerlig variabel är:

  • Statistisk inferens innebär:

  • Om en variabel är normalfördelad så är urvalsmedelvärdet normalfördelat om:

  • Vilket av följande alternativ är korrekt?

  • Vilket av följande är korrekt om längden på ett konfidensintervall?

  • Vad innebär signifikansnivå i samband med hypotesprövning?

  • P-värde är sannolikheten att:

  • Vilket av följande är korrekt gällande chi-2 test?

  • Vilket av följande är inte ett exempel på en multivariat metod?