0
0 / 28

Bonus message

 • En filosofisk teori, vetenskapsteori och allmän livssyn som utgår från det som säkert kan påvisas genom experiment.

 • Läran om tolkning, tolkningslära. Handlar om att tolka, förstå, förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser

 • Teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Intresserad av att beskriva ett fenomen och en upplevelse.

 • Syftar till att undersöka vilka uppfattningar, föreställningar och erfarenheter människor har om världen. Kvalitativ met

 • Vetenskaplig teknik för att jämföra världens olika kultur och samhällstyper genom fältstudier Beskrivning, mska elr kul

 • Riktning inom modern filosofi.Trevande efter något nytt. Har en relativistisk kunskapssyn=finns ingen absolut sanning.

 • Grundtanke, vår förståelse för de fenomen som vi ser som självklara och av naturen givna är skapade i social interaktion

 • Redskap vi använder oss av för att tolka empirin.Kategori elr modell där olika komponenters relation beskrivs elr förkla

 • Gå från enskilda iakttagelser till mer generella omdömen. Slutsatser utifrån upprepade händelser visat samma resultat.

 • Slutsatser med hjälp av logiska resonemang. Likheter och olikheter värderas hela tiden i vårt tänkande.

 • Översätta det abstrakta till något konkret och mätbart. Man kan alltid operationalisera på många sätt på samma variabel.

 • Kopplingen mellan teoretiska begrepp och materialet. Välja ut och mäta det som begreppen avser. Rimliga påståenden.

 • Avvikelse från en regel eller lag. Bryter mot de paradigmatiska förväntningarna; passar inte in i teorin elr världssynen

 • Forskare antas utgå ifrån samma grundtagande vad gäller sådant som är viktigt i forsk. Gemensam referensram i disciplin

 • Resultatet visar om hypotesen är sann eller falsk. Vetenskaplig metod som anses beskriva hur vetenskapen fungerar.

 • Antagande som går att pröva och som säger att ett specifikt resultat kan förväntas om vissa förhållanden är uppfyllda.

 • Hypotesen motsägs av vår upplevda verklighet, minskar tilltron till hypotesen.

 • Hypotesen överensstämmer med vår upplevda verklighet, ökar tilltron till hypotesen.

 • Fördjupad analys av enstaka fallstudie. Analys av hög strukturerad data. Precision Bredd Systematik Struktur Genomsnitt

 • Studerar låg strukturerad data. Tar tillvara på relationer, uppfattningar, tankar och idéer. Intervjuer & observationer.

 • Sakligt och opartiskt förhållningssätt. Ofta ideal i samband med undersökningar då värderingsfritt resultat önskas.

 • Mäter det som är avsett att mäta. Någon slags giltighet. Har jag undersökt det jag ville undersöka?

 • Tillförlitlighet av en mätning. Olika oberoende mätningar ger samma resultat. Hör ihop med kvantitativ metod.

 • Stämmer resultatet? Är det fritt från forskarens värderingar? Hör ihop med kvalitativ metod.

 • Svarar materialet på frågorna. Stämmer det överens med det vi ville veta? Har vi gjort det på rätt sätt? Kvalitativt.

 • Grunda i den statistiska sannolikhet för att en viss aspekt av data ska återfinnas någon annanstans. Allmänna slutsatser

 • Läsare använder informationen om särskilda studerade fallet för att bedöma om information går att tillämpa i andra fall.

 • Resonemang som gäller undersökningens alla steg ska vara internt motsägelsefria och de ska hänga ihop.